Båtförbindelser till fastlandet från Bergö


TÄRNAN

Tärnan var en av de första passagerarbåtarna som gick på Korsnäs.
Ur Wasabladet 22 april 1875: "I våra nejder är flera fartygsbyggnads företag för närvarande å bane, mellan Korsnäs o Kaskö uppgives att icke mindre än 12 större och mindre fartyg nu stå på stapeln, alla tillhörande bolag av bönder. Därjämte håller man på att här bilda ett ångfartygsbolag. Meningen är att anskaffa en mindre ångbåt om 12 hk kraft till underhållande av kommunikationen mellan Wasa och Korsnäs. Flera aktier á 100 mark är redan tecknade"
(Vasabladet omnämner år 1898 en passagerarångbåt “TÄRNAN”.) Grundstötte och sjönk på grunt vatten strax öster om Bergö 22 september 1916. Bärgades efter två dagar och sattes i trafik igen omkring 1917 på rutten Korsnäs-Molpe-Bredhällan-Vasa.
TÄRNAN ägdes av Karl Mattson Uppels och byggdes hemma på gården.
(En handskriven kungörelse uppläst i Bergö kyrka och undertecknad av Karl Mattsson Uppels, men som saknar årtal anger att "motorbåten TÄRNAN" avgick från Bergö kl 14:30 till Wasa tisdagar och torsdagar, medan returen gick från Wasa onsdagar och fredagar kl 12:00. (Jfr TÄRNAN II))


ÅMINNE

Åminne - Vasa. Gjorde troligen avstickare till Bergö.


WÅGEN

Ångslup på 5 läster, 12(60) pass med 6 hk motor byggd av trä i Vägvik 1883. Från juni 1883 i trafik Vägvik - Vasa, från och med sommaren 1884 från Vägvik via Åminnne till Vasa. Resan som tog 3 ½ timme kostade 50 penni. Bränsleåtgång tur och retur ca 3-4 m3 ved.
Ägdes och byggdes av A Kullman från Lolax.
Gjorde lustresor till Bergö redan 14.07.1883 och sedan varje sommar.
I trafik ännu 1909. Senare som pråm i Vasa.


VÅGEN II

Ångslup på 6 läster 9 hk motor byggd i trä 1898. I trafik från oktober 1898 Vägvik-Bergö-Vasa fram till 1915, gick parallellt med VÅGEN I. Biljettpris 75 penni per resa.
Ägdes och byggdes av Abraham Kullman från Lolax. Kapten Karl Engman.
Motorn användes vintertid i ångsågen i Petalax.
Gjorde lustresor till Bergö.
Redades senare av änkan Wendla och dottern Elin Kullman.


VÅGEN III

I trafik Korsnäs-Molpe-Vägvik-Bergö-Åminne-Vasa från midsommarafton 1917 till hösten 1931. Brann hösten 1932.
L=72' B=15', 50 hk Wikström, 99 pass, 7 ton last.
Bränsleåtgång tur/retur Vasa ca 180 liter fotogen.
Ägdes av Alfred Näsman gift med Kullmans dotter Elin, och Karl Rönnholm omgift med änkan Elin Kullman. (Oklart om Johannes Engman var delägare).
Gjorde lustresor till Bergö.
Ritad och byggd i trä 1916/1917 av Johannes Marander i Vägvik.
Rutt: Vägvik, Jytt-Joss, Storfjärden, Bergö Dersören, Perisgrund, Inreskärsbådan, Ankarbådan, Tjärubådan, Storskärshamnen, Kalkgrynnan, Storhästen, Korsbäcksgrynnan, Korshamn, Nagelfyren, Vasklot, Fiskstranden.


S/S SVANEN

Korsnäs Ångbåtsbolag.
Ur Wasabladet 07.06.1900: "Blivande Korsnäsångaren Svanens skrov bogserades i går hit av "Södern" från Bergö, dit Svanen med segel kryssat sig upp från Korsnäs. Svanen lade till vid järnvägsbron, varest maskineriet, som gjorts av Metvikens verkstad kommer att installeras. Skrovet ser starkt och bra ut och då maskinen är av 26 nominella hästkrafters styrka, torde Korsnäsborna ha all anledning att bliva nöjda med sitt företag. Antagligen blir Svanen färdig midsommartiden och kommer då att begynna med sina turer (2 i veckan) på linjen Vasa-Bergö-Moikipää-Korsnäs och möjligen Harrström."
Ur Wasabladet 07.08.1900: "Svanen, den blivande Korsnäsångaren, vilken under de senaste veckorna legat förtöjd vid Brändö bro och där blivit utrustad med en av Metvikens mekaniska verkstad tillverkad ångmaskin och ångpanna, är nu färdig att upptaga trafiken på linjen Korsnäs-Vasa. Ångaren gjorde provresa i lördags och konstaterades det därvid, att maskinen arbetade utmärkt och att arbetet i övrigt som utförts på ångaren är durabelt."
I trafik från sommaren 1900 fram till 1909 på linjen Harrström-Korsnäs-Molpe-Bergö (även Bredhällan)-Vasa.
Axel Gabrielsson Gästgivar var befälhavare i 36 månader från ca 1905-26.03.1908


TRAFIKEN

Ägare Karl Petter Rusk.
I trafik 1909 på linjen Korsnäs- Molpe-Bergö-Vasa.


S/S TRAFIKEN

Ägare Johannes Ruskman.
I trafik från omkring 1910, 3 ggr i veckan från Korsnäs via Molpe Finnhamn och Bergö Perisgrund till Vasa. Återkom på eftermiddagen. Motorn drevs med ved. (Kan vara fråga om samma som ovan eller nedan nämnda TRAFIKEN. Är omnämnd som konkurrent till SÖDERN på linjen Bergö-Vasa. Finns på foto från 1916, (En kungörelse undertecknad av A.G. Rusk i Korsnäs den 21 maj 1915 och uppläst i Bergö kyrka anger att "motorbåten TRAFIKEN" avgick Bergö tisdagar, torsdagar och lördagar kl 03:30 från Bergö till Wasa, med retur från Wasa kl 14:30)


TRAFIKEN II

Nybygge (Motorgaleas)
Ägare K.P. Rusk. 1917.
I trafik på linjen Korsnäs-Molpe-Bergö-Vasa.
Trafiken II omnämns i VBL 17.06.1919


TÄRNAN II

På 1920-talet byggs en “TÄRNAN” av Kalle Mattsson Uppels hemma på gården i Korsnäs Sls


SVEA

Ägare Isak Köping.
Trafikerade Malax-Vasa.
Nämns ofta i WP och VBL som anlitad för utfärder från Vasa till Bergö åren 1920-1930.


M/S SAGA

Ägare Petter Nyback.
I trafik omkring 1930-1937 från Bergö Perisgrund till Vasa. ca 15 pass.
Byggd i Larsmo.


M/S SALATITELA

Ägare Axel och Reinhold Nyman.
Gick i fraktfart i skärgården i slutet av 1930-talet. Förde även passagerare från Bergö Perisgrund till Vasa.


ROLF

Korsnäs-Vasa
Ägd av Pellfolk, Måtts, Nybond, Norrman.
Byggd av Marander


KORSNÄS I

Korsnäs-Vasa, Alexander Ruskman


M/S KORSNÄS II

Byggd 1936 av Ville Pellfolk, Måtts, Nybond, Norrman.
I trafik 1936-1937 på linjen Korsnäs-Molpe-Bergö-Vasa. Kapten Johannes Ruskman.
Såldes 1938 till Petter Nyback som M/S SÖDERN. (Se nedan).


M/S BERGÖ

Ägare Artur Stark.
I passagerartrafik omkring 1935-1937 på linjen Bergö Bredhällan-Vasa.


M/S BÖLJAN (LILLBÖLJAN)

65 passagerare.
Byggd i Munsmo.
Inköptes 1926 till Sundom av Alfred Dahlström och Johannes Berts. Johannes Sundin d.ä. delägare från 1927.
Såld 1933 till Sigurd Sundman och Ivar Sund i Munsmo .
Såldes 1935 till båtens första ägare Karl Rönnholm (Tonta-Kal) från Petalax och sattes i trafik på linjen Vägvik-Vasa. Via Perisgrund?
Avyttrades till Sovjet som krigsskadestånd


M/S SÖDERN

Byggd 1936 som M/S KORSNÄS av Ville Pellfolk efter Johannes Maranders ritning.
Inköptes 1938 av Petter Nyback och sattes i trafik från Bergö Perisgrund till Vasa under namnet M/S SÖDERN.
Övertogs 1955 av Edvin Nyback. I trafik till år 1962.
Övergavs och sjönk vid Perisgrund brygga.

Skeppare: Artur Stark, Reinholdt Nyman, Erik Söderholm, Runar Cederström, -1949 Erik Westerlund, 1949 - 1962 Erik Nyback.

Maskinister: 1938 - 1945 Axel Nyman, 1945 - 1959 Emil Nygård, 1959 - 1962 Lennart Nordberg.


M/S BERGÖ

Byggd 1952 av Valmet Oy Helsingfors som 143 REPLOT.
Trafikerade Bergö - Bredskär 1962-1974.
Trafikerade Replot - Alskat under Replotfärjans varsperioder.
Färjan hade ingen avgång på onsdagar de första åren på 1960-talet.
Onsdagar skötte Alvar Gästgifvar om förbindelsen med motorbåt.
Ruskman skötte trafiken under varvsvistelser.
Grundstötte okt 1969 Nagelprick.
Övertogs av marinen och flyttades till södra Finland.
Ombyggd 1980, 141 tdw LOA 26,59m Bmax 7,82m Tmax 2,40m 257 kw 9 kn.
Ägare 1987 Lairak Oy. Från 30.04.1996 ny ägare, Seaconnex Oy Åbo.


M/S BRIS

Inköpt 1968 av Lars Stegar, Sundom. Trafikerade Bergö - Bredskär under trafikstörningar och varvsvistelse för M/S BERGÖ.
Såld 1975.


M/S HOUTSKÄR

Trafikerade Bergö - Bredskär under M/S Bergös varvsperioder och när M/S Bergö avlöste under Replotfärjans varvsperioder.


FÄRJA 184

Byggd 1974 i Parkano som LOSSI 184 för Bergö linjen.
Tvåfilig landsvägsfärja på 60 Dwt, ca 14 personbilar. I trafik 1974-1985.
Förflyttad till södra Finland.
Trafikerar nu Pellinge öster om Helsingfors.
Teknisk data


FÄRJA 185

Byggd i Parkano för Replot-linjen. Överförd till Bergölinjen 1985.
Tvåfilig landsvägsfärja på 60 Dwt, ca 14 personbilar.
I trafik 1985 - 1999 på linjen Bergö - Bredskär.
Trafikerar nu Åbolands skärgård som
PALVA.
Teknisk data


FÄRJA 170

Byggd 1973 i Parkano. Överförd till Bergölinjen 28.05.1999.
Fyrfilig landsvägsfärja på 90 ton Dwt, 4 x 125 kw Scania, ca 28 personbilar.
Teknisk data


FÄRJA 144

Byggd av Rauma Repola.
På Bergölinjen sommaren 2003 under Färja 170 varvsvistelse.
Fyrfilig landsvägsfärja
Sammanställt av Per-Erik Berglund

Källor:

Runa West
Axel Mattson
Edvin Berglund
Viking Söderholm
Korsnäs Historia, 1981
Petalax historia
Aktiv Närkultur, Till lands och sjöss
Sundoms Historia I
Wasabladet äldre årgångar

Startsidan